วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แบบฝึกหัดสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา


1   1.สื่อมวลชนเพื่อการศึกษามีกี่ประเภทอะไรบ้าง
      ตอบ   สื่อมวลชนจำแนกออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อระบบไฟฟ้า สื่อสองประเภทนี้สามารถนำมาใช้ในการศึกษาทั้งในระบบและนอกโรงเรียนได้ทั้งสิ้น สื่อแต่ละประเภทที่นำมาใช้ในการศึกษา ดังนี้
                1. สิ่งพิมพ์
                2. วิทยุ
                3. โทรทัศน์และวีดิทัศน์
                4. ภาพยนตร์
                5. สื่อประสม
2.คุณค่าของสื่อมวลชนเพื่อการศึกษามีอะไรบ้าง จงอธิบาย
ตอบ   สื่อมวลชนเปรียบเสมือนครู ที่ให้การศึกษาแก่ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้ทั้งความรู้ทางวิชาการใหม่ๆ และเจตคติในด้านต่างๆ ( Schramm 1964 : 144) ซึ่งถือได้ว่ามีความเป็นจริงอย่างมากในสังคมปัจจุบัน เนื่องจากสื่อมวลชนต่างๆ ได้แสดงบทบาทหน้าที่ทางด้านการศึกษาให้เห็นอย่างเด่นชัด
3.ให้นิสิตยกตัวอย่างสื่อมวลชนเพื่อการศึกษามา 1 รายการ พร้อมอธิบายประโยชน์ของรายการนั้น ๆ
ตอบ   รายการกบนอกกะลา เป็นรายการที่มีประโยชน์มากเพราะรายการนี้ให้ความรู้ในเรื่องที่น่าสนใจต่างๆ เช่น สัตวแพทย์, อาจารย์ใหญ่, ปลาคราฟ เป็นต้น 


1 ความคิดเห็น: