วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ทัศนศึกษา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ระหว่างเยี่ยมชมปลาชนิดต่างๆ
อาจารย์และนิสิตร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
เต่าชนิดต่างๆ
แผนภาพอาณาจักรสัตว์ในทะเล บริเวณชั้น 2
มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณวิทยากร
ฟังบรรยายเกี่ยวกับสัตว์ใต้ท้องทะเล
ชมสัตว์ต่างๆในท้องทะเลพร้อมกับฟังบรรยาย
ฟังบรรยายเกี่ยวกับ นิทรรศการ "เที่ยว...ทะเล อย่างไร ให้รู้ทัน สัตว์ทะเลมีพิษ" 
นิทรรศการ "เที่ยว...ทะเล อย่างไร ให้รู้ทัน สัตว์ทะเลมีพิษ"
ฟังบรรยายเกี่ยวกับปลาชนิดต่างๆ
นิสิตฟังคำอธิบายเกี่ยวกับการเข้าใช้สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ฟังบรรยายเกี่ยวกับระบบนิเวศแนวปะการัง


          จากการไปทัศนศึกษาที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ในครั้งนี้ทำให้ ดิฉันได้รับความรู้มากมายทั้งในเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ทะเล และได้ศึกษาสื่อต่างๆของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลไปในตัวเพื่อนำเอามาใช้ในการเรียนวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 400202 ดิฉันรู้สึกสนุก และประทับใจมากกับการที่ได้มาทัศนศึกษาในครั้งนี้

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

อบรมการใช้เทคโนโลยีการศึกษาที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

ฟังบรรยายต่างๆ เกี่ยวกับการใช้บริการสำนักหอสมุด
ฟังบรรยายต่างๆ เกี่ยวกับการใช้บริการสำนักหอสมุด
มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร
ทัศนศึกษาที่สำนักหอสมุด
ทัศนศึกษาที่สำนักหอสมุด
ทัศนศึกษาที่สำนักหอสมุด

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหลังจบการอบรมและทัศนศึกษา